(*) : דאַ� קען דיר ליב פּלאָמבירן אויס די פארלא� גט פעלדער.